STUDIE OSLUNĚNÍ (ZASTÍNĚNÍ)

Jsme schopni vypracovat studii doby oslunění, či studii zastínění stávající budovy, nebo sousedního pozemku novostavbou, přístavbou nebo nástavbou.

OBECNĚ:

Studie doby oslunění hodnotí dobu oslunění bytů, rodinných domů případně venkovních ploch určených pro rekreaci. Umožňuje posoudit vliv navrhované novostavby, přístavby nebo sousední stavby na oslunění interiérů stávajících domů nebo bytů.

Studie doby oslunění stanoví, ve které denní době je místnost nebo pozemek osluněn. Studie denního osvětlení a studie doby oslunění se zpravidla zpracovává k vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení pro obytné budovy i pro budovy v sektoru služeb nebo průmyslu.

POŽADAVKY:

Dle ČSN 734301 "OBYTNÉ BUDOVY" doba proslunění musí být při zanedbané oblačnosti od 1. Března nejméně 1,5 hodiny (90 minut) denně, u bytu se dvěma a více obytnými místnostmi se doporučuje tříhodinové proslunění alespoň jedné obytné místnosti. Doba proslunění se zjišťuje pro den 1. Března. Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho místností. Obytná místnost se považuje za prosluněnou, jsou-li splněny následující podmínky:

A) půdorysný úhel slunečních paprsku daný hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25°, hlavní přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou rovinou.

B) přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, krytý průhlednými a barvy nezkreslujícími materiály, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy místnosti, nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 mm. Šířka oken umístěných ve skloněné střešní rovině může být menší, nejméně však 700 mm.

C) sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kriticky bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti;

D) výška slunce nad horizontem musí byt nejméně 5°; (pro 50° severní zeměpisné šířky dne 1. Března přibližně mezi 7.10 a 16.50 hod. SEČ).

E) při zanedbání oblačnosti musí byt dne 1. Března doba proslunění nejméně 90 minut. Požadovanou dobu proslunění pro den 1. Března lze nahradit bilanci, při které je mimo přestupné roky celková doba proslunění, ve dnech od 10. Února do 21. Března včetně 3600 minut. Jedná se o 40 dní s průměrnou dobou proslunění 90 minut).

DÁLE PAK JE ČLÁNKU 4.3.5 V ČSN 734301 "OBYTNÉ BUDOVY" ŘEŠENO I OSLUNĚNÍ VENKOVNÍCH POZEMKŮ V OKOLÍ OBYTNÝCH BUDOV, KTERÉ SLOUŽÍ K REKREACI OBYVATEL.: „VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ A POZEMKY V OKOLÍ OBYTNÝCH BUDOV SLOUŽÍCÍCH K REKREACI JEJICH OBYVATEL, MAJÍ MÍT ALESPOŇ POLOVINU PLOCHY OSLUNĚNOU NEJMÉNĚ 3 HODINY DNE 1. BŘEZNA.“